„Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełniać,

tylko ogniem, który należy rozpalić”

/Plutarach/

 

 

 

 

Działamy po to, aby nasza szkoła była przyjazna dla uczniów i rodziców:

·        dążymy do tego , aby nasi uczniowie byli należycie przygotowani do wejścia na kolejne stopnie edukacji

·        tworzymy środowisko wychowawcze, w którym dzieci będą mogły się wszechstronnie rozwijać – intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie i duchowo

·        zapewniamy wszechstronną opiekę w życzliwym środowisku

·        kształtujemy właściwe postawy społeczno – moralne w stosunku do całej społeczności szkolnej

·        wyjaśniamy ideę tworzenia i funkcjonowania klas integracyjnych

·        stosujemy jasny i czytelny system oceniania

·        wymagamy, aby uczniowie wykonywali swoje obowiązki i byli świadomi swoich praw

·        wpajamy uczniom dyscyplinę rozumianą jako samokontrolę, pilność, niezawodność i odpowiedzialność

·        dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny każdego dziecka

·        umożliwiamy uczniom dostęp do współczesnych środków multimedialnych

·        oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające talenty i zainteresowania uczniów

·        zapoznajemy uczniów z tradycjami regionalnymi, narodowymi i europejskimi

·        stale doskonalimy się i odnosimy satysfakcję z własnej pracy

·        współpracujemy instytucjami i organizacjami lokalnymi

·        tworzymy atmosferę wzajemnego szacunku, zaufania, ciepła i zrozumienia

 

 

 

 

TRZYLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016-2019

 

Szkoła Podstawowa nr 21

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Karola Miarki

w Katowicach

 

 

 

 

Lp.

Zadania

Standard

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Doskonalenie jakości zarządzania szkołą.

I.1. Zarządzanie strategiczne.

·      Skuteczne zarządzanie szkołą – szkoła wysokiej jakości.

Sukcesywnie od r. szk. 2016/2019

2.

Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły.

I.2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości .

·      Podnoszenie efektów pracy szkoły poprzez podejmowanie działania.

Stopniowo od r. szk. 2016/2019

3.

Promocja szkoły.

I.3. Promocja.

·      Organizowanie imprez o zasięgu lokalnym.

·      Efektywna współpraca z sojusznikami szkoły – Czechy, Słowacja.

·      Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku – lekcje otwarte dla rodziców.

 

Sukcesywnie od r. szk. 2016/2019

4.

Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

II.1. Nauczyciele.

·      Rozwój zawodowy nauczycieli.

·      Uzyskiwanie wyższego stopnia awansu zawodowego.

·      Doskonalenie warsztatu pracy.

·      Rozwijanie kwalifikacji zawodowych drogą samokształcenia.

·      Doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

·      Rozwijanie pracy zespołów przedmiotowych.

·      Lekcje koleżeńskie.

Sukcesywnie od r. szk. 2016/2019

5.

Poprawa bazy i wyposażenia szkoły w pomoce audiowizualne i dydaktyczne.

II.3. Warunki działalności szkoły.

·      Pozyskiwanie środków finansowych.

·      Wzbogacanie bazy szkoły o nowe pomoce audiowizualne i dydaktyczne.

·      Osiąganie wysokiej jakości pracy szkoły.

Stopniowo od r. szk. 2016/2019

6.

Doskonalenie jakości dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentowania pracy szkoły.

II.5. Kierowanie szkołą, obieg informacji.

·      Dokumentacja prowadzona w szkole zgodna jest z przepisami prawa i zapewnia efektywne zarządzanie zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych.

Rok szkolny 2016/2019

7.

Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły.

II.5. Kierowanie szkołą, obieg informacji.

IV.2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły.

·      Organizowanie w szkole imprez o zasięgu lokalnym – Zimowy Koncert Charytatywny, Piknik Zdrowia.

·      Angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy – współorganizowanie uroczystości:

v  Pasowanie na Ucznia

v  Święta Szkoły

v   Mikołajek

v  Spotkań opłatkowych

v  Balu karnawałowego

v  Dnia Rodziny – Piknik Zdrowia

·      Prowadzenie pedagogizacji rodziców w ramach zebrań w szkole i Miejskim Przedszkolu nr 71 w Katowicach.

 

Sukcesywnie od r. szk. 2016/2019

8.

Poprawa obiegu informacji w szkole.

II.5. Kierowanie szkołą, obieg informacji.

·      Ustawiczne aktualizowanie strony internetowej szkoły.

·      Eksponowanie w różnorodnej formie osiągnięć  i sukcesów uczniów.

Sukcesywnie od r. szk. 2016/2019

9.

Upowszechnienie wśród nauczycieli znajomości szkolnych zestawów programów nauczania.

III.1. Programy nauczania.

·      Znajomość programów nauczania – podnoszenie efektów kształcenia, rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

Rok szkolny 2016/2019

10.

Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

III.3. Przebieg procesu kształcenia.

·      Udoskonalenie WSO.

·      Właściwe prowadzenie procesu oceniania – poprawa efektów kształcenia.

Od roku szkolnego 2016/2019

11.

Poprawa poziomu znajomości języków obcych.

III.3.Przebieg procesu kształcenia.

·      Swobodne i płynne posługiwanie się językiem obcym.

·      Angażowanie uczniów w większą ilość projektów językowych.

Od roku szkolnego 2016/2019

12.

Uatrakcyjnienie metod nauczania.

III.3.Przebieg procesu kształcenia.

·      Popularyzacja aktywizujących metod nauczania.

·      Organizowanie konkursów edukacyjnych.

·      Indywidualizowanie pracy uczniów na zajęciach.

·      Organizowanie i prowadzenie lekcji otwartych.

Na  bieżąco od r. szk. 2016/2019

13.

Integracja wiedzy i umiejętności.

III.3.Przebieg procesu kształcenia.

·      Rzetelna realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych – umożliwienie uczniom całościowego postrzegania otaczającej rzeczywistości.

·      Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

Na  bieżąco od r. szk. 2016/2019

14.

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

III.4. Efekty kształcenia.

·      Uczniowie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów życia codziennego, aktywnie uczestniczą w procesie uczenia się, uzyskują wyższe wyniki w kategorii „zadań praktycznych”.

Sukcesywnie od r. szk. 2016/2019

15.

Kształcenie umiejętności rozumowania.

III.4. Efekty kształcenia.

·         Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

·         Uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie uczenia się, uzyskują wyższe wyniki w wewnętrznym badaniu kompetencji.

·         Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z problemami edukacyjnymi.

Sukcesywnie od r. szk. 2016/2019

16.

Zmniejszenie przejawów złego zachowania, agresji i przemocy w szkole.

IV.2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły.

·         Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów.

·         Prowadzenie działań mających na celu niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych mających odbicie w rzeczywistości szkolnej.

·         Prowadzenie systematycznych działań

·         profilaktycznych.

·         Przestrzeganie prawa, respektowanie uniwersalnych wartości .

·         Podniesienie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

·         Prowadzenie zajęć w ramach programu „Sznupek”

Na  bieżąco od r. szk. 2016/2019

17.

Rozwój samorządności uczniów w szkole.

IV.2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły.

·         Organizowanie demokratycznych szkolnych wyborów do Młodzieżowej Rady Uczniowskiej.

·         Aktywizowanie pracy Młodzieżowej Rady

·         Uczniowskiej.

·         Zwiększenie poziomu zadowolenia uczniów z wpływu na życie szkoły.

·         Realizacja Środowiskowego Programu Profilaktycznego.

·         Działalność Szkolnego Klubu Turystycznego Globus

Na  bieżąco od r. szk. 2016/2019

18.

Doskonalenie działań wychowawczych szkoły w tym zajęć pozalekcyjnych.

IV.2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły.

·         Organizowanie atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego uczniów – koła zainteresowań, zajęcia sportowe.

·         Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów.

·         Prowadzenie akcji pomocowych organizowanych przez wychowanków naszej szkoły.

·         Umożliwienie uczniom zdolnym rozwijania ich możliwości – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

·         Podniesienie kultury osobistej uczniów.

 

Na  bieżąco od r. szk. 2016/2019

19.

Szkoła  uczy zasad demokracji i właściwych relacji społecznych.

Kultura szkoły sprzyja osiąganiu wysokich norm kształcenia i wychowania.

·         Praca uczniów w samorządzie klasowym.

·         Przypomnienie zasad zawartych w Kodeksie Ucznia.

·         Uczenie tolerancji wobec innych.

·         Integrowanie zespołu klasowego.

·         Prawa i Obowiązki Dziecka – cykl pogadanek.

·         Program Sznupek.

·         Prowadzenie akcji „Góra grosza”.

·         Koncert Charytatywny.

·         Pikinik Zdrowia.

 

Sukcesywnie rok szkolny 2016/2019

20.

Szkoła zapewnia warunki rozwoju, uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia.

Organizacja i przebieg kształcenia zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

·         Uczeń uczestniczy w konkursach, imprezach organizowanych w świetlicy szkolnej.

·         Uczeń uczestniczy w konkursach czytelniczych, pasowaniu na czytelnika.

·         Uczestnicctwo w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.

·         Uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych.

·         Uczestnictwo w koncertach muzycznych, lekcjach

teatralnych, muzealnych, wyjściach do kina.

·         Działalność na terenie szkoły Koła Szachowego.

·         Uczestnictwo w wycieczkach organizowanych przez szkołę.

Sukcesywnie rok szkolny 2016/2019

21.

Szkoła zapewnia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wszechstronny rozwój.

Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

·         Indywidualizowanie pracy na lekcji i uwzględnienie w toku pracy na lekcji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

·         Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

·         Zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

·         Udział uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w paraolimpiadach i konkursach.

Na bieżąco 2016/2019

22.

Wyrównywanie deficytów edukacyjnych. Stymulowanie rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przygotowanie do dalszej edukacji.

·         Podniesienie poziomu wiedzy i wyrównywanie braków.

·         Doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na bieżąco 2016/2019

23.

Rozpoznawanie zjawisk patologicznych na terenie naszej szkoły.

Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

·         Pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

·         Współpraca z MOPs-em, Policją, Sądem Rodzinnym.

·         Udział w Projekcie Szkoła Promująca Zdrowie.

Na bieżąco 2016/2019

24.

Wdrażanie do zdrowego stylu życia. Przeciwdziałania uzależnieniom. Bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

·         Promocja właściwego żywienia.

·         Organizacja Pikniku Zdrowia.

·         Udział w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.

·         Sznupek – program profilaktyczny.

·         Zapoznanie uczniów z zagrożeniami zbiorowymi (pożar, niewypały, podłożenie bomby, powódź).

 

Na bieżąco 2016/2019

25.

Kształcenie poczucia przynależności do swojego regionu.

Kształtowanie tożsamości regionalnej i państwowej.

·      Wycieczki po okolicy.

·      Wyjścia na lekcje regionalne.

·      Konkursy regionalne.

·      Spotkania ze Ślązakami.

Cały rok

2016/2019

26.

Uczeń bliżej Europy.

Otwarcie się na inne kultury.

·      Pogadanki na temat Unii Europejskiej.

·      Lekcje tematycznie związane z Unią Europejską.

·      Współpraca z zaprzyjaźnionymi szkołami: Krmelin i Olesna.

Na bieżąco 2016/2019

27.

Kształtowanie postaw proekologicznych.

 

·      Udział w Ogólnopolskim Projekcie „Szkoła na Ptak”.

·      Udział w akcjach ekologicznych – Dzień Ziemi, sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych, ”Psi grosz”.

Na bieżąco 2016/2019